شباهت‌های B2B و CRM

ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋگی‌های ذﻛﺮ ﺷﺪه B2B و CRM در ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻮارد ﺷﺒﺎهت‌هایی دارﻧﺪ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺑﻪ آن‌ها ﭘﺮداﺧﺘﻪ میﺷﻮد:

  • در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻫﺮ کجا.
  • ﮔﺴﺘﺮدگی و ﻋﻤﻖ ﺧﺪﻣﺎت اصلی و ﻣﺮﻛﺰی.
  • ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺘﺮی.
  • اراﺋﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و ﻣﻬﺎرت‌های ﺣﺪﻳﺪ ﺑﻤﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ارزش.
  • ﻫﺮ دو، ﺑﺮای اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزارﻳﺎبی یک ﺑﻪ یک دارﻧﺪ.
  • ﻫﺮ دو، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ platform ﻣﺸﺎبهی از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ دارﻧﺪ.
  • ﻫﺮ دو، اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﺨﺰن دادهﻫﺎ (ﻇﺮﻓﻴﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی) دارﻧﺪ.
  • ﻫﺮ دو، اﺟﺎزه می‌دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزارﻳﺎبی ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛمی آزﻣﻮن و ﺗﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
  • ﻫﺮ دو، ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻴﺶ بینی ﻧﺸﺪه اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  • ﻫﺮ دو، در ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزارﻳﺎبی ﺧﺮﻳﺪ، ﻓﺮوش، ﺻﺪور ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب، و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮی درﮔﻴﺮ میﺑﺎﺷﻨﺪ.
ادمین پاندا - 1398/05/20
می‌پسندم