باشگاه مشتریان

باشگاه مشتری به عنوان یک واحد برقرار کننده ارتباطات با افراد یا سازمان‌ها تعریف می‌شود، که به وسیله یک سازمان و به منظور ایجاد ارتباطات مستقیم و منظم بین این اعضا ایجاد شده است و عمل می‌کند. هدف باشگاه مشتری، فعال کردن مشتریان و افزایش وفاداری آن‌ها به وسیله ایجاد یک رابطه عاطفی با آن‌هاست. این موضوع در ادبیات بازاریابی به طور کامل مورد قبول واقع شده است که مشتریان بلند مدت نسبت به مشتریان موقتی سودآورتر هستند. باشگاه‌های مشتری هم بر اساس این منطق تأسیس می‌شوند. هر اندازه مشتری وفادارتر باشد و هر چه بیشتر حفظ شود، او فروش و سود بیشتری را ایجاد خواهد کرد. هر اندازه باشگاه‌ها به طور وسیع تبلیغ شوند، بیشتر مورد قبول واقع می‌شوند. برنامه‌هایی که باشگاه‌های مشتری اجرا می‌کنند، آن است که به تمامی خریداران بدون اینکه بین آن‌ها تمایزی قایل شوند، پاداش‌های یکسانی را ارائه می‌دهند، حتی برای آن‌هایی که رفتارهای غیر وفادارانه‌ای دارند. باشگاه‌های مشتری را می‌توان به عنوان یکی از انواع فعالیت‌های بازاریابی رابطه‌ای نگریست. به بازاریابی رابطه‌ای در نخستین مراحل مطرح شدن خود به عنوان ابزاری برای حفظ مشتریان نگریسته می‌شد، به جای اینکه به آن‌ها به عنوان ابزاری برای تمرکز همیشگی بر روی جذب مشتریان جدی نگریسته شود.

ویژگی و مزایا